Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van www.directvoeding.nl. DirectVoeding.nl is een activiteit van Regio Apotheek Amsterdam BV. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden, gedeponeerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, gevestigd te ’s-Gravenhage bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te ’s-Gravenhage op 11 februari 2009 (40 409 373).

Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten ter zake van koop, koop op afstand, zoals bedoeld in artikel 7:46a BW daaronder mede begrepen, levering en bruikleen van producten door de apotheek, waarvan de betaling niet à contant is geschied.

Leveringsvoorwaarden
2. Indien een product niet in voorraad is en op verzoek van de patiënt/consument door de apotheek is besteld, dan wel is bereid, is de patiënt/consument verplicht het product af te nemen, tenzij een product niet beantwoordt aan de overeenkomst in de zin van artikel 7:18 BW.

3. Indien een product door de apotheek in bruikleen wordt verstrekt, is een waarborgsom verschuldigd gelijk aan de apotheekverkoopprijs. Deze waarborgsom wordt terugbetaald indien een product bij het einde van de bruikleenovereenkomst in goede staat aan de apotheek wordt teruggegeven.

4. Producten worden alleen ter vernietiging teruggenomen. Er zal geen restitutie van kosten plaatsvinden.

Betalingsvoorwaarden
5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 betaalt de patiënt/consument aan de apotheek met een in Nederland wettig betaalmiddel binnen uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.

6. Voor zover de apotheek zich ter incasso van zijn vordering rechtstreeks wendt tot de zorgverzekeraar van de patiënt/consument, behoudt de apotheek het recht om van de patiënt/consument betaling te verlangen voor zover de zorgverzekeraar niet tijdig tot betaling van het geleverde overgaat. Betaling door de patiënt/consument dient in een dergelijk geval te geschieden binnen 14 dagen nadat de apotheek een betalingsverzoek heeft gedaan.

7. Indien de patiënt/consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de patiënt/consument van rechtswege in verzuim. De patiënt/consument is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de patiënt/consument een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de patiënt/consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8. De apotheek heeft het recht de door patiënt/consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

9. De apotheek kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de patiënt/consument een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. De apotheek kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

10. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

11. Indien de patiënt/consument in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de patiënt/consument. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien de apotheek echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de patiënt/consument worden verhaald. De patiënt/consument is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

12. Behoudens tegenbewijs strekken de apotheekdeclaratie en daarbij behorende administratie gegevens tot volledig bewijs op grond waarvan de betalingsplichtige gehouden is tot betaling over te gaan.

Toepasselijk recht en geschillen
13. Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten genoemd in artikel 1 van deze voorwaarden

14. Alle geschillen van welke aard ook, die een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst betreffen of daarmee verband houden, zullen aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde Nederlandse rechter. Nederlands recht is van toepassing.

Merk en dosering
15. Merk en dosering van de getoonde medicijnen kunnen afwijken van de op de foto's getoonde producten.

Vindplaats en wijzigingen
16. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden.

17. De laatste aldaar gedeponeerde voorwaarden zijn van toepassing.

Toelichting voor de patiënt/consument over de algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden
Om duidelijkheid te geven over de rechten en plichten heeft de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij er andere afspraken zijn gemaakt tussen de apotheek en u, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing en bent u als patiënt/consument eraan gebonden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing als u bij de apotheek op rekening koopt en niet aan uw verzekeraar (zoals bij de meeste zorgverzekeraars) de rekening toezendt op grond van afspraken tussen uw verzekeraars en de apotheken. Als uw verzekeraar niet betaalt, mag de apotheek van u alsnog betaling vragen. De voorwaarden zullen u voor of bij het sluiten van een overeenkomst worden bekend gemaakt. In veel gevallen kunt u ook kennis nemen van de inhoud van de voorwaarden doordat deze opgehangen zijn in de publieksruimte van de apotheek of op de website van de apotheek. Belangrijkste regel is dat rekeningen uiterlijk 14 dagen na de datum van de rekening betaald moeten zijn. Betaalt u niet op tijd dan moet u rekening houden met extra kosten. Ook als u iets besteld hebt bij de apotheek dat niet in voorraad is, bent u verplicht tot aanschaf en betaling van het bestelde, tenzij het bestelde niet overeenkomt met wat u besteld had.

Afwijkende bepalingen van Regio Apotheek Amsterdam BV ten opzichte van bovenstaande Algemene apotheek verkoop- en betalingsvoorwaarden

Algemeen
-  Alleen gediplomeerde diëtisten, (huis)artsen en POH’ers kunnen zich bij www.directvoeding.nl inschrijven en bestellingen plaatsen.
-  Behoudens onze schriftelijke toestemming, is het u niet toegestaan geleverde producten bedrijfsmatig door te verkopen aan derden. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers.
-  Hoewel www.directvoeding.nl met de grootste zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kan het voorkomen dat kenmerken van producten (prijs, uiterlijk, allergenen vermelding) niet juist worden weergegeven of afgebeeld. In dat geval gelden de op de verpakking van het product zelf weergegeven kenmerken en kunt u geen aanspraak maken op levering op grond van foutief weergegeven informatie.
-  Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Overige bepalingen – bestellen en verzenden:
-  Wijzigingen of annuleringen van bestellingen dienen uiterlijk 24 uur nadat de bestelling is geplaatst telefonisch aan DirectVoeding te worden medegedeeld op nummer 020 - 695 44 01 (maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur). Bij wijziging of annulering na deze termijn is DirectVoeding gerechtigd de oorspronkelijke bestelling doorgang te laten vinden, en betaling te vorderen.
-  Bestellingen worden binnen Nederland afgeleverd op een door u aan te geven adres. Er zal naar worden gestreefd binnen 1 werkdag na ontvangst van de bestelling de order voor het eerst bij u aan te bieden. - Indien u niet aanwezig bent op het moment van bezorging door onze bodedienst, wordt u middels een kaart in de bus geïnformeerd over de eerstvolgende aflevering. Indien de bestelling na minimaal 2 pogingen daartoe niet kan worden bezorgd, dan zal de bestelling retour worden gezonden aan DirectVoeding. De bestelling zal dan worden geannuleerd en gecrediteerd. DirectVoeding behoudt zich het recht voor om de verzendkosten bij u in rekening te brengen.
-  De bestellingen dienen na ontvangst door de cliënt te worden gecontroleerd. Mocht de bestelling niet conform het gestelde in de pakbon zijn, of de producten in een beschadigde toestand aantreffen, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te melden aan DirectVoeding op nummer 020 - 695 44 01 (maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur). Wij zullen er zorg voor dragen dat uw klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld.
-  Indien u binnen 4 weken nadat uw bestelling bij u is bezorgd, deze of een gedeelte ervan bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan ons retourneren. Hiertoe kunt u contact opnemen met DirectVoeding op nummer 020 - 695 44 01 (maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur), waarna u de bestelling met de betreffende onaangetaste producten per ommegaande retour dient te zenden in de staat waarin u hem heeft ontvangen. De kosten voor het retour zenden van de bestelling komen voor uw rekening. Bij twijfel behoudt Directvoeding zich de mogelijkheid voor om de zending te weigeren en deze alsnog in rekening te brengen bij de betreffende zorgverzekeraar of cliënt.
-  DirectVoeding is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig aan u kan worden geleverd.
-  Behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid is de verplichting tot schadevergoeding door Direct Voeding terzake van het niet, niet juist of niet volledig leveren van een bestelling beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.

Klachtenprocedure
Heeft u opmerkingen of een klacht, dan horen wij dat graag van u. Wij stellen uw mening zeer op prijs om een optimaal serviceniveau te kunnen bereiken. Meldt ons dit schriftelijk, bij voorkeur per e-mail: contact@directvoeding.nl met als onderwerp: “Klacht van [naam], [geboortedatum]”, gevolgd door een korte omschrijving. Wij zullen ons uiterste best doen om een passende oplossing te vinden. Wanneer u uw klacht per post wilt verzenden dan kan dat ook. U kunt uw brief richten aan: Regio Apotheek Amsterdam BV, Bijlmerdreef 1135 a, 1103 TT Amsterdam. U ontvangt binnen 14 dagen een reactie. Indien u vindt dat wij niet correct op uw klacht reageren, dan kunt u zich wenden tot de landelijke Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg. Klachtenbemiddeling Openbare Apotheken: E-mail: bemiddelingapotheken@xs4all.nl, telefoon: 06-22921649. Klachtencommissie Openbare Apotheek: Postbus 1136, 1400 BC Bussum, telefoon: 030-6975261. Informatie Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG): De afdeling Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van alle onafhankelijke Zorgbelangorganisaties zijn bereikbaar voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen en klachten over de zorg. Zorgbelang is onafhankelijk van zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Website: www.zorgbelang-nederland.nl, e-mail: info@zorgbelang-nederland.nl