Disclaimer

DirectVoeding.nl is een activiteit van Regio Apotheek Amsterdam BV. Voor alle duidelijkheid wijst Regio Apotheek Amsterdam BV ten aanzien van de website www.directvoeding.nl u op het volgende: de website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Regio Apotheek Amsterdam BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Regio Apotheek Amsterdam BV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk gebruik of voor non-commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Regio Apotheek Amsterdam BV met constante zorg en aandacht samengesteld en wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Hoewel de inhoud van onze website met grote zorgvuldigheid wordt samengesteld, aanvaardt Regio Apotheek Amsterdam BV geen enkele aansprakelijkheid voor de accuraatheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site. Tevens aanvaardt Regio Apotheek Amsterdam BV voorts geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door virussen of door het gebruik van de op de website verschafte informatie. Regio Apotheek Amsterdam BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel Regio Apotheek Amsterdam BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Regio Apotheek Amsterdam BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden. Gebruikersnamen en bijbehorende wachtwoorden zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan deze aan derden bekend te maken en/of door derden te laten gebruiken. Regio Apotheek Amsterdam BV behoudt zich het recht voor om te allen tijde accounts te herzien of in te trekken en de toegang tot de website af te sluiten in geval van misbruik of als een gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord wordt gebruikt door derden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Regio Apotheek Amsterdam BV, welke geen eigendom zijn van Regio Apotheek Amsterdam BV, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze (hyper)links worden geactiveerd, verlaat men de website van Regio Apotheek Amsterdam BV. Hoewel Regio Apotheek Amsterdam BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Regio Apotheek Amsterdam BV is op geen enkele wijze betrokken bij, respectievelijk verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden en aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade door virussen of door gebruik van de informatie die via dergelijke sites wordt aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Regio Apotheek Amsterdam BV worden onderhouden wordt afgewezen. Regio Apotheek Amsterdam BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.